Loading…

Regulamin

Regulamin Biegów Hrabiego 13.04.2019r.

Regulamin do pobrania

Aktualizacja na dzień 10.04.2019

1. Cel imprezy

Celem organizacji Biegów Hrabiego (nazywanego dalej biegiem) jest:
a. promocja zdrowia i aktywnego trybu życia;
b. promocja walorów turystycznych Miasta Łańcuta, Gminy Łańcut, Gminy Markowa oraz Powiatu Łańcuckiego;
c. popularyzacja biegów terenowych.

2. Organizator

Organizatorami Biegów Hrabiego jest Stowarzyszenie Biegowe Ultra Łańcut w Łańcucie.

3. Termin biegów

Termin biegów to 13.04.2019
Start Biegu Hrabiego + 50 km godz. 6.00;
Start Galopu Hrabiny – 25 km godz. 9.00;
Start Małego Panicza + 10 km godz. 11.00.

4. Miejsce, trasa i dystans

Start i meta biegów zlokalizowane zostaną na terenie MOSiR w Łańcucie ul. Armii Krajowej 57.

Każdy z Biegów Hrabiego rusza ze Startu Honorowego po Trakcie Honorowych Obywateli Miasta, następnie uczestnicy udają się na miejsce Startu Ostrego. Po 2 sygnałach gwizdka ruszamy w Starcie Ostrym. Wszystkim biegaczom mierzony jest czas netto. Wygrywa ten, kto najszybciej przebiegnie linię METY.
Biegi Hrabiego przebiegać będą jak na mapach umieszczonych pod linkiem:

5. Limit czasu

 • Hrabia 8 godz.( limit pośredni: Husów 4 godz.)
 • Galop Hrabiny 4 godz.( limit pośredni: Cierpisz 2 godz.)
 • Mały Panicz 2 godz.

Uczestnicy biegów, którzy nie zmieszczą się w regulaminowych limitach
nie zostaną sklasyfikowani. Ponadto uczestnicy, którzy nie zmieszczą się
w limicie czasu zostaną poproszeni o zejście z trasy biegu. Ewentualna kontynuacja wbrew zasadom regulaminu oznacza, że taka osoba nie jest już uczestnikiem biegu i pokonuje trasę jako indywidualny turysta.

6. Znakowanie trasy

Biegi w przeważającej większości jest poprowadzona dobrze oznakowanymi
szlakami turystycznym i to one są podstawowym wyznacznikiem kierunku biegu. Ponadto w miejscach zmiany kierunku biegu będzie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi, , jak również taśmami ostrzegawczymi.
Oznakowanie tras można znaleźć na Oznakowanie trasy

7. Uczestnictwo w biegu

W Biegach Hrabiego mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:

 • W dniu biegu mają ukończone 18 lat.
 • Przedstawią organizatorowi pisemne oświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na udział w tego typu wydarzeniach sportowych (według formularza dostępnego w biurze zawodów.
 • Złożenie podpisu na oświadczeniu odbywa się w biurze zawodów
 • w momencie odbierania pakietu startowego.
 • Zaakceptują regulamin biegu.
 • Uiszczą opłatę startową w terminie do 20.03.2019 r.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść całe potrzebne na czas biegu wyposażenie samodzielnie, bez używania jakichkolwiek środków transportu i pomocy (supportu) osób trzecich.
 • Pomoc z supportu jest możliwa na punktach odżywczych.

8. Zgłoszenia, limity i opłata wpisowa.

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem panelu rejestracyjnego, do którego link można znaleźć na stronie internetowej biegihrabiego.pl, w terminie od 11.12.2018 r, do 20.03.2019 r.
W razie wcześniejszego wykorzystania limitu miejsc zapisy zostaną zamknięte przed tym terminem.
Limit uczestników na wszystkie biegi wynosi 600 miejsc ( po 200 na każdy bieg i może być zmieniany w zależności od zainteresowania pojedynczymi biegami) plus niewielka pula miejsc do dyspozycji organizatora.
Opłata wpisowa na pokrycie kosztów uczestnictwa w biegu wynosi:

 • Hrabia – 140 zł;
 • Galop Hrabiny – 90 zł;
 • Mały Panicz – 50 zł.

Opłata wpisowa jest przeznaczona na cele organizacyjne biegu, nagrody
i atrakcję towarzyszące. Wpłaty należy dokonać przez stronę zapisów do biegu w systemie mikropłatności. Zawodnicy, którzy nie opłacą wpisowego
w terminie 7 dni od dnia zapisu będą usuwani z listy startowej.
W razie rezygnacji z biegu opłata nie podlega zwrotowi, możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na inną osobę. Warunkiem
przeniesienia pakietu jest poinformowanie o tym fakcie organizatorów biegu telefonicznie (z numeru podanego przy rejestracji) lub pocztą e-mail (z adresu mailowego podanego przy rejestracji) przez osobę rezygnującą z uczestnictwa nie później niż 10 lutego 2019 r. Ewentualne rozliczenia z tym związane dokonują się bezpośrednio między osobą przenoszącą i przejmującą pakiet, bez udziału organizatora. W ramach pakietu startowego organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy, usługę elektronicznego pomiaru czasu, napoje i przekąski na punktach regeneracyjnych, posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu, medal dla uczestników, którzy ukończyli bieg w limicie czasu, ewentualne gadżety w zależności od środków, zabezpieczenie medyczne trasy biegu.

8. Bezpieczeństwo

Uczestnicy Biegów Hrabiego biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator biegu zapewnia ambulans w strefie start/meta oraz quady z ratownikami na trasie Hrabiego i Galopu Hrabiny. W razie kontuzji lub problemów zdrowotnych uczestnik biegu jest zobowiązany (o ile jest w stanie) do poinformowania o tym biuro zawodów (kontakt telefoniczny podany na stronie internetowej biegu). Biegacze, którzy spotkają na trasie innego uczestnika wymagającego pomocy medycznej, są zobowiązani do jej udzielenia, a w razie konieczności doprowadzenia do najbliższego zespołu medycznego lub poinformowania najbliższego zespołu o zaistniałej sytuacji.
W przypadku poważnej kontuzji lub omdlenia należy poinformować niezwłocznie biuro zawodów oraz zaczekać z osobą poszkodowaną na dotarcie zespołu pomocy medycznej. Odmowa lub zaniechanie udzielenia pomocy może skutkować dyskwalifikacją.
W razie rezygnacji z dalszego uczestnictwa w biegu uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym dyrektora biegu lub koordynatora biura zawodów (numery tel. Zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie).
W przeciwnym razie organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji, będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał poinformowania organizatorów o rezygnacji z biegu.
W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, którym pozwala na to stan zdrowia. Uczestnicy biegną na własną odpowiedzialność, co potwierdzają pisemnym oświadczeniem podpisywanym w biurze zawodów.
Uczestnicy mają obowiązek być wyposażeni w naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem koordynatora biura zawodów, dyrektora biegu.
Elementem wyposażenia obowiązkowego w biegach Hrabia oraz Galop Hrabiny są również bidon,softflask,bukłak lub jakikolwiek pojemnik z napojem o minimalnej objętości 0,5 l., folia NRC, numer startowy i chip do pomiaru czasu. Organizator ma prawo weryfikować wymagane wyposażenie i nie dopuścić do startu osób, które nie spełniają regulaminowych wymogów.
W razie wykluczenia uczestnika z biegu na skutek nie dopełnienia regulaminowych wymogów wyposażenia opłata za bieg nie podlega zwrotowi.
Biegi odbywają się po szlakach turystycznych, oraz po drogach publicznych. Biegi odbywają się w ruchu otwartym. Na odcinkach biegów prowadzących drogami publicznymi obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie od postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.)

Szczególną ostrożność należy zwrócić w czasie poruszania się po drogach publicznych oraz skrzyżowaniach tych dróg. Organizator nie zapewnia pełnego zabezpieczenia trasy oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia drogowe wynikające z uczestnictwa na danym dystansie w Biegach Hrabiego.

Biegi odbędą się niezależnie od pogody, a decyzję o uczestnictwie podejmuje na własną odpowiedzialność uczestnik biegu. Jednak w razie gwałtownego załamania pogody organizator ma prawo zmienić godzinę startu lub dokonać ze względów bezpieczeństwa modyfikacji trasy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
W piątek 12.04.2019 r. o godz. 20.00 przeprowadzona zostanie odprawa dla uczestników biegu Hrabiego oraz Galopu Hrabiny podczas której przekazane zostaną konieczne informacje bieżące. Obecność na odprawie nie jest obowiązkowa.

9. Ochrona przyrody

Zabrania się zaśmiecania terenu, po którym przebiega trasa biegu.
Śmieci, wyprodukowane przez zawodnicy (np. opakowania po żelach, napojach) należy zabrać ze sobą. Kubeczki i inne śmieci na punktach regeneracyjnych należy pozostawić w workach lub innych miejscach do tego przeznaczonych. Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy biegu. Nie stosowanie się do powyższych zasad może skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

10. Punkty kontrolne

Na trasie zlokalizowane zostaną punkty sędziowsko – kontrolne.
O ich rozmieszczeniu zdecyduje organizator biegu. W związku z tym uczestnicy biegu mają obowiązek biec z numerem startowym przypiętym w widocznym miejscu z przodu (np. na klatce piersiowej lub na wysokości pasa). Biegacze mają też obowiązek potwierdzenia numeru na żądanie sędziego. Nieodnotowanie obecności zawodnika na punkcie kontrolnym skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

11. Biuro zawodów

Biuro zawodów znajdować się będzie na MOSiR w Łańcucie.
Będzie czynne w dniu 12. kwietnia od godziny 17: 00: do 21:00 oraz w dniu 13 kwietnia od godziny 7:30 do 10:30.
Pakiety startowe uczestnik biegu odbiera osobiście. Dla potwierdzenia tożsamości wymagane jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport).

12. Klasyfikacje i nagrody

W Biegach Hrabiego prowadzona będzie na każdym dystansie klasyfikacja. Podstawowa klasyfikacją jest klasyfikacja OPEN mężczyzn i OPEN kobiet na każdym z dystansów.
Ponadto każdy dystans będzie miał klasyfikację wiekową;

 • K/M kategoria wiekowa 18-34
 • K/M kategoria wiekowa 35 -44
 • K/M kategoria wiekowa 45-99

Nagrody, ich wartość i wysokość będą podane po zamknięciu zapisów. Dekoracja zwycięzców odbędzie się około pół godziny po zakończeniu biegu. Nagrody pieniężnie będą przelane na konto podane przez zwycięzców poszczególnych biegów. Nagrody rzeczowe (bony) należy odebrać osobiście w czasie dekoracji po zakończeniu biegu. W przypadku
nieobecności nagrodzonej osoby na dekoracji, nagroda przepada.

13 Protesty zawodnicze

Wszelkie protesty uczestnicy biegu mogą składać maksymalnie do 15 minut po zamknięciu biegu u sędziego głównego biegu lub dyrektora, po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł (która będzie zwracana w razie pozytywnego rozpatrzenia protestu). Protesty będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję w składzie wyznaczonym przez organizatorów biegu najpóźniej do pół godziny od zakończenia zawodów.

14. Relacja fotograficzna i video

W czasie biegu prowadzone będą prace związane z relacją fotograficzną i relacją video z imprezy. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikacje wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie biegu, w mediach społecznościowych oraz materiałach mających na celu promocję biegu.

15. Dane osobowe

Uczestnicy zgłaszający chęć startu w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów związanych z organizacją biegu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
Administratorami danych osobowych uczestników są:
W zakresie przetwarzania danych koniecznych w celu organizacji imprezy jest Stowarzyszenie Biegowe Ultra Łańcut.
W zakresie przeprowadzenia rejestracji w zawodach i pomiaru czasu odrębnym administratorem danych osobowych będzie – partner Organizatorów:
CHRONOTEX z siedzibą w Bochni, ul.Ogrodowa 97 (dalej „Partner”). Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez rejestrację na platformie Partnera: chronotex.pl. Dokonując rejestracji, Uczestnik biegu przekazuje swoje dane Partnerowi Organizatorów, który będzie realizować własne cele i wypełniać wszelkie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Organizator i Partner zobowiązują się do wypełnienia obowiązków informacyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych na swoich stronach internetowych oraz na formularzach zgłoszeniowych i w biurze zawodów.
W związku z przetwarzaniem danych, uczestnikom przysługują następujące prawa: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.

16. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące interpretacji regulaminu należy zadawać pod numerem telefonu 501 526 512. Telefon Biura Zawodów to 575 764 027
Więcej informacji na stronie www.biegihrabiego.pl

17. Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo bez podania przyczyny odwołania danego biegu i zwrotu wpisowego. Zawodnicy, których bieg zostanie odwołany będą mieli możliwość przepisania się na pozostałe biegi organizowane przez organizatora w tym terminie.
Zapisy w regulaminie mogą ulec zmianie do dnia 10.04.2019r.
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi biegów.